NATIONAL PATENT TECHNOLOGY EXHIBITION AND EXCHANGE CENTER OF BEIJING
公告提示
关于举办“知识产权交易业务培训班”的通知  2007-05-10 09:58:37
关于举办“2007 IC与网络技术企业融资论坛”的通知  2007-04-19 08:48:19
北京产权交易所2007年第2号拍卖公告  2007-01-20 16:33:42
北京产权交易所2007年第1号拍卖公告  2007-01-04 16:34:39
北京产权交易所2007年第3号拍卖公告  2007-01-04 16:32:42
北交所项目发布邀请函  2006-12-20 14:31:14
北京产权交易所2006年第26号拍卖公告  2006-10-08 14:30:44
关于举办产权经纪人培训班的通知  2006-09-10 14:30:02
北京产权交易所2006年第29号拍卖公告  2006-09-01 14:29:40
北京产权交易所2006年第28号拍卖公告  2006-08-15 14:29:11
北京产权交易所2006年第27号拍卖公告  2006-08-10 14:28:20
北京产权交易所2006年第25号拍卖公告  2006-08-01 14:27:01
北京产权交易所2006年第24号拍卖公告  2006-06-20 14:26:34
北京产权交易所2006年第20号拍卖公告  2006-06-20 14:25:13
北京产权交易所2006年第23号拍卖公告  2006-06-15 14:26:05

版权所有©2009中国技术交易所 京ICP备05004257号


联系方式:(8610)62679537 传真:(8610)62679666 邮箱:zhuanli@cbex.com.cn